Σε δημόσια διαβούλευση θα βρίσκεται μέχρι την Παρασκευή, 2 Αυγούστου, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού».

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η διάταξη με την οποία ακυρώνεται η ίδρυση Νομικής Σχολής, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Συγκεκριμένα, το άρθρο 65 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου προβλέπει την κατάργηση του σχετικού εδαφίου του ν. 4610/2019, όπου προβλεπόταν η ίδρυση τέταρτης Νομικής και η έναρξη της λειτουργίας της από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-21.

Τι αναφέρει το άρθρο 65:

 1. Το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) καταργείται.
 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η ακαδημαϊκή λειτουργία της οποίας αρχίζει με την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36.».
 3. Το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 καταργείται.
  4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 20192020, με εξαίρεση τα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.».
 4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
  «5. Σε καθένα από τα Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..».