Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στη συντήρηση του Πάρκου της Αγίας Παρασκευής, διαθέτοντας κονδύλι ύψους 24.375,18 ευρώ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Τρίτη, 16 Απριλίου. Η σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στον Δήμο και τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Οι εργασίες προβλέπεται να εκτελεστούν μέσα στον πρώτο μήνα και µόνο ο καθαρισμός των 12 σιντριβανιών θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνολικά 4 φορές) ως το πέρας της σύμβασης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες:

 1. Εργασία επισκευής, στερέωσης και αντικατάστασης των φθαρμένων κομματιών των προστατευτικών σιντριβανιών.
 2. Εργασία συντήρησης των διαδρόμων κίνησης µε καθαρισμό και εκρίζωση πρασινάδας και χαλικόστρωση των διαδρόμων
 3. Εργασίες βερνικοχρωματισμών στις ξύλινες επιφάνειες του πάρκου
 4. Εργασία συντήρησης επιχρισμάτων Ισλαμικού Κήπου
 5. Εργασία επισκευής – αντικατάστασης φθαρμένων ξύλινων επιφανειών στις πλατφόρμες ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και των λωρίδων κίνησης (αντικατάσταση φθαρμένων σανιδιών με νέες)
 6. Εργασία καθαρισμού σιντριβανιών.
 7. Εργασία επισκευής – αντικατάστασης μεταλλικών σχαρών φρεατίων
 8. Εργασία επισκευής-αντικατάστασης πλαστικών σχαρών φρεατίων
 9. Εργασία συντήρησης ξύλινων παγκακιών του πάρκου (χρωματισμοί – αντικατάσταση φθαρμένων κομματιών)
 10. Συντήρηση-αποκατάσταση-συμπλήρωση επίστρωσης με νέες πλάκες Ελευθερουπόλεως
 11. Συντήρηση-αποκατάσταση-συμπλήρωση με νέες πλάκες μαρμάρου
 12. Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε νέους (διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες)
 13. Εργασία καθαρισμού – συντήρησης των 4 υπόγειων δεξαμενών
 14. Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε νέους (μονή triplex υάλωση)
 15. Εργασία καθαρισμού φρεατίου υδροσυλλογής
 16. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων, περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 μ.
 17. Αποξήλωση ξύλινων πλαισίων στον Ισλαµικό Κήπο
 18. Εργασία αποκατάστασης λίθινης περίφραξης (τμήμα στον είσοδο του πάρκου από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής)
 19. Συντήρηση-αποκατάσταση-συµπλήρωση επιστρώσεων δια κυβολίθων γρανίτη και κατασκευή νέας βάσης από σκυρόδεµα
 20. Εργασία συντήρησης περγκολών και παρεμφερών κατασκευών από ξυλεία IROCO (περιλαμβάνει την αντικατάσταση τεσσάρων υποστυλωμάτων και μιας οριζόντιας δοκού διαστάσεων, καθώς και την κατασκευή τεσσάρων βάσεων από σκυρόδεμα).