Στην έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο «Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδού στο παλαιό τμήμα Πολυάνθου – Ιάσμου, και στατικής επάρκειας παλαιάς γέφυρας», προϋπολογισμού 80.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.), κατέληξε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κατά την τελευταία της συνεδρίαση.

Αναλυτικά στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αναφέρεται:

ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ 1«Στην Κομοτηνή σήμερα στις 23 Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 5664/17-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Aντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 4) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 5) Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό μέλος , 6) Αραμπατζής Αθανάσιος αναπληρωματικό μέλος, 7) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 8) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 9) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος. Απόντες ήταν ο: κ. 1) Μουσταφά Μετίν μέλος, 2) Αντωνιάδης Κωνσταντίνος μέλος και 3) Λασκαρίδης Παντελής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 825: Εισηγούμενη το τριακοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ’ αριθμ.: 2135/8-8-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 8-8-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
  4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
  5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
  6. Την αρ.πρωτ. 109505/11-10-2017 Απόφαση (ΑΔΑ : ΩΗΛ9465ΧΙ8-Β20) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εγκρίνει τη ΣΑΕΠ031 τροπ.0 στην οποία περιλαμβάνεται το έργο με τίτλο «Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδού στο παλαιό τμήμα Πολυάνθου – Ιάσμου και στατικής επάρκειας παλαιάς γέφυρας», με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ03100003
  7. Την αρ. 2072/3-8-2018 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδού στο παλαιό τμήμα Πολυάνθου – Ιάσμου και στατικής επάρκειας παλαιάς γέφυρας» Και σας αποστέλλουμε συνημμένα τα σχέδια Διακήρυξης και Προκήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδού στο παλαιό τμήμα Πολυάνθου – Ιάσμου και στατικής επάρκειας παλαιάς γέφυρας», προϋπολογισμού 80.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικά για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην Α1 κατηγορία και άνω στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ».

Επίσης, σύμφωνα με το από 6-8-2018 πρακτικό ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ προέκυψαν τα εξής τρία (3) τακτικά μέλη για την Επιτροπή Διαγωνισμού: 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΕΜΙΝΤΙΜΠΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ.T.E Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ-Θ 2. ΙΟΥΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ με αναπληρωτές των ανωτέρω τους: 1. ΔΟΜΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ Λοιποί ΠΕ Δ.T.E Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ-Θ

Κατόπιν τούτων, η Υπηρεσία ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου του θέματος

Β) τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ  Ε Ι ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει:

α) τους όρους Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο: «Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδού στο παλαιό τμήμα Πολυάνθου – Ιάσμου και στατικής επάρκειας παλαιάς γέφυρας», προϋπολογισμού 80.645,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και

β) τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του παραπάνω έργου, η οποία αποτελείται από τα εξής τρία (3) τακτικά μέλη: 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΕΜΙΝΤΙΜΠΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ.T.E Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ-Θ 2. ΙΟΥΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ με αναπληρωτές των ανωτέρω τους: 1. ΔΟΜΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ Λοιποί ΠΕ Δ.T.E Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ-Θ Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 825/2018.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: Δημήτρης Πέτροβιτς (πρόεδρος), Κυριακή Αλατζά-Παπαδοπούλου, Χρήστος Γεωργιτσόπουλος, Κων/νος Εξακουστός, Σταύρος Τσολάκης, Αθανάσιος Αραμπατζής, Φώτης Καραλίδης, Αρχέλαος Γρανάς, Αναστάσιος Τσαλδαρίδης.