Ενστάσεις για το κόστος αγοράς του ακινήτου και για την έλλειψη κανονισμού λειτουργίας

Με την παραδοχή ότι η έκταση του υφιστάμενου νεκροταφείου δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες των Σαπών για τον ενταφιασμό των νεκρών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών είχε εγκρίνει το 2015 την αγορά, χωρίς δημοπρασία, ενός γειτνιάζοντος αγροτεμαχίου, έκτασης λίγο μικρότερης από 4 στρέμματα (3.770 τ.μ.). Με την ίδια απόφαση είχε συγκροτηθεί η επιτροπή του άρθρου 186 για την εκτίμηση της αξίας του αγροτεμαχίου, ενώ με απόφαση Δημάρχου είχε οριστεί ο υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου για να συμμετάσχει στη σύνθεσή της. Η επιτροπή συνεδρίασε στις 18 Μάιου 2016 και καθόρισε την τιμή μονάδος του τετραγωνικού μέτρου του αγροτεμαχίου στα 2,13 ευρώ/τ.μ. Με βάση αυτόν τον καθορισμό, το κόστος αγοράς του ακινήτου ορίστηκε στα 8.030 ευρώ.

Στη συνεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου το θέμα της επέκτασης του νεκροταφείου απασχόλησε ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. Τα μέλη του οργάνου κλήθηκαν να εγκρίνουν το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 186, καθώς επίσης να αποφασίσουν ποιον θα βαρύνουν τα συμβολαιογραφικά έξοδα και να εξουσιοδοτήσουν το Δήμαρχο, Γιάννη Σταυρίδη, για την υπογραφή όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων και του απαραίτητου συμβολαίου. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης διαφώνησαν με την ανωτέρω εισήγηση, καταψηφίζοντας το πρακτικό με την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

Συγκεκριμένα, ο Ντίνος Χαριτόπουλος, με τον οποίο συντάχθηκαν και οι Δημοτικοί σύμβουλοι Μιλτιάδης Μαυρίδης και Σωτήριος Μουζαλιώτης, προέβαλε ως λόγους καταψήφισης τους κάτωθι:

  • Οι αντικειμενικές αξίες στην περιοχή εκείνη είναι 400 ευρώ το στρέμμα περίπου
  • Η προτεινόμενη αύξηση είναι της τάξης του 600%

  • Η δυνατότητα που έχουμε ως ∆Σ είναι να υπερβούμε 30% – 40% τις αντικειμενικές αξίες

– Μια τέτοια τιμή θα επηρεάσει μελλοντικά τις αντικειμενικές αξίες στην περιοχή και θα δημιουργήσει πρόβλημα σε μελλοντικές πράξεις μεταβίβασης, κληρονομιών, αγοραπωλησιών κλπ

– Θα επιβληθεί ΕΝΦΙΑ µε βάση τις αντικειμενικές αξίες και στα αγροτεμάχια

– Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την απόκτηση μιας τέτοιας έκτασης γι’ αυτόν τον σκοπό

– Σε συνέχεια του νεκροταφείου στις Σάπες στη νότια πλευρά υπάρχει κοινόχρηστη έκταση ενός στρέμματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα

– Εάν δεν εγκριθεί αυτή η απόφαση για όλους τους περαιτέρω λόγους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και γίνει καταγγελία, ενδεχομένως να υπάρξει καταλογισμός.

Από μέρους της η Δημοτική σύμβουλος Μαρία Τριφωνίδου παρατήρησε ότι υπάρχει μεγάλη αταξία στα νεκροταφεία Σαπών και δήλωσε ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει κανονισμός λειτουργίας στα νεκροταφεία, για να υπάρξει τάξη. Κατόπιν αυτού δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα, ενώ την άποψή της συντάχθηκαν και οι Δημοτικοί σύμβουλοι Τοπάλ Μεμέτ Αλή και Σιακήρ Χουσεϊν Μουσταφά.

Λαμβάνοντας το λόγο η νομική σύμβουλος του Δήμου, Ευαγγελία Κιρκινέζη, περιέγραψε το ισχύον νομικό πλαίσιο για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας γης µε το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, ενώ προσκόμισε στο προεδρείο και το έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ που αφορά τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του αγρού στη θέση «νεκροταφεία» Σαπών, τον οποίο ενδιαφέρεται να αγοράσει ο Δήμος. Ο ίδιος υπολογισμός, όπως επισήμανε, θα γίνει και για την αγορά αγρού στη Μαρώνεια, που θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο για την επέκταση των εκεί νεκροταφείων.

Στην ψηφοφορία, που ακολούθησε, το πρακτικό εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, με ψήφους 13 υπέρ έναντι 6 κατά. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών, κ. Σταυρίδης, για την υπογραφή όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων και του απαραίτητου συμβολαίου, ενώ αποφασίστηκε ότι οι δαπάνες για τη συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης θα βαρύνουν τον Δήμο. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι ανωτέρω αγορά γίνεται για προφανή ωφέλεια του Δήμου και ιδίως των κατοίκων της έδρας του, εφόσον µε τον τρόπο αυτό δίνεται η αναγκαία λύση στο πρόβλημα της έλλειψης χώρου στα νεκροταφεία Σαπών. Η απόφαση έχει διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου να ελεγχθεί και να κριθεί νόμιμη, ώστε στη συνέχεια να τεθεί σε εφαρμογή.