Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου.

Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων ανά υπηρεσία και ειδικότητα είναι η εξής:

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας -Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) – Τμήμα Κτηνιατρικής Καβάλα ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 3
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης – Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) – Τμήμα Κτηνιατρικής Κομοτηνή ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 2
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου – Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) – Τμήμα Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολη ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου – Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)  Ορεστιάδας – Τμήμα Κτηνιατρικής Ορεστιάδα ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες 1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στα καταστήματα της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις (Δ/νση Κτηνιατρικής έδρα, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ) ΠΕ Καβάλας, ΔΑΟΚ Π.Ε Ροδόπης, ΔΑΟΚ Π.Ε Έβρου και ΔΑΟΚ Ορεστιάδας) καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Καβάλας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη, με τα απαιτούμενα προσόντα και τους λοιπούς όρους, ΕΔΩ.