Ο Δήμος Κομοτηνής θα προβεί στην πρόσληψη 6 ατόμων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας. Συγκεκριμένα, η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι τρεις μήνες, ενώ οι ειδικότητες στις οποίες αφορούν οι προσλήψεις είναι:

α) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων – 2 θέσεις

β) ΥΕ Εργατών Πρασίνου – 4 θέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, καθώς επίσης να µην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.). Σημειώνεται ότι για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κομοτηνής μέχρι την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25313 52443.