Μελέτη για την προμήθεια 545 νέων κάδων απορριμμάτων έχει συντάξει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής. Η προμήθεια αφορά, συγκεκριμένα, 70 πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 1.100 lt., 400 πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 770 lt. και 75 πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 240 lt, ενώ το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται στο ποσό 72.550 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εκκίνηση της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, μετά από την έγκριση της προμήθειας από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.