Έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους της χώρας, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, «προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19», χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το παραπάνω ποσό διατίθεται στους Δήμους «για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και λοιπές δαπάνες τους».

Για την κατανομή  ελήφθησαν υπ’ όψη «τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ που αποδίδονται στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους».

Τα ποσά που αντιστοιχούν στους Δήμους της Ροδόπης:

213431ae screenshot 523

Υπενθυμίζεται ότι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2021, αναγράφονται μηδέν ευρώ μεταβιβάσεις στους Δήμους για δαπάνες covid-19.

πηγή: airetos.gr