Κονδύλι της τάξεως των 50.000 ευρώ θα διατεθεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αποκατάσταση του επαρχιακού δρόμου Ξυλαγανής-Ιμέρου, ο οποίος είχε υποστεί καθίζηση στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη 25 Απριλίου, ενέκρινε ομόφωνα τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου, καθώς και τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο.

Όπως μεταξυ άλλων αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής, δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί προσεχώς, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικά για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία Α1 και άνω στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» ή στα Νομαρχιακά Μητρώα με δυνατότητα εκτέλεσης έργων κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» του ΜΕΕΠ αξίας άνω των 40.322 ευρώ.