Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ η σύναψη 1.358 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2.190/1994 όπως ισχύει, και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3.812/2009, όπως ισχύει.
Στη λίστα των θέσεων περιλαμβάνονται τέσσερις θέσεις για τον Δήμο Κομοτηνής και επτά για τον Δήμο Ιάσμου.