Τριάντα οκτώ (38) κενές θέσεις θα διατεθούν στη λαϊκή αγορά Κομοτηνής – είκοσι οκτώ (28) σε επαγγελματίες και δέκα (10) σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών – σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας λαϊκής αγοράς (Α.Δ.Σ. 198/2016) τηρουμένων των άρθρων 3 & 5 του Ν.4264/14.

Η θέση που θα διεκδικείται από τους πωλητές, θα πρέπει να είναι όμορη στην ήδη υπάρχουσα του αδειούχου πωλητή.

Οι παραγωγικές κενές θέσεις που φέρουν τους εξής αριθμούς: 2, 34, 50, 180, 181, 200, 395, 396, 397Β, 397Γ, θα διεκδικούνται μόνο από παραγωγούς.

Οι επαγγελματικές κενές θέσεις που φέρουν τους εξής αριθμούς: 59, 60, 63, 64, 67, 73, 74, 75, 80, 97, 112, 114, 117, 128, 138, 149, 151, 159, 224, 244, 261, 263, 264, 381, 382, 387, 389, 428 θα διεκδικούνται μόνο από επαγγελματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 19-07-2016 ημέρα Τρίτη, έως 29-07-2016 ημέρα Παρασκευή.

Για τη χορήγηση των θέσεων, θα απαιτηθεί η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Η άδεια του πωλητή (φωτοτυπία) η οποία θα είναι σε ισχύ (θεωρημένη)

β) Βεβαίωση εξόφλησης προηγουμένων ετών από τον Δήμο.