Σε περαιτέρω ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού της Προγράμματος, ενόψει της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, προχώρησε σήμερα  η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την έκδοση της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 35.727.843 €.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων κατασκευής νέων ή/και βελτίωσης – αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, προμήθειας αναγκαίου εξοπλισμού τους, και προώθησης σύγχρονων συστημάτων για την υποστήριξη του ψηφιακού σχολείου.