Στη σύναψη 29 ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων του και του περιβάλλοντος χώρου του, προχωρά το «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, με πρόσκληση των ενδιαφερόμενων, ιδιωτών – φυσικών προσώπων, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Τα πρόσωπα που θα συνάψουν σύμβαση, θα υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, και το κόστος σύναψης της σύμβασης εκάστου συμβαλλόμενου, καθορίζεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4354/2015), λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων, προσαυξήσεων και αποζημιώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική  διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» – ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 – ΤΚ 69133 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στον φάκελο αποστολής ημερομηνία, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 9/1/2017.