Συνυπογράφηκε από τον Δήμαρχο Αρριανών Αμέτ Ριτβάν και από τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Κομοτηνής “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.”, Αθανάσιο Λάπατα, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο μερών για την υλοποίηση του έργου «Κατάρτιση, παρακολούθηση, και αξιολόγηση, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αρριανών».

Το εν λόγω έργο αφορά στην κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης, καθώς και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Αρριανών. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα καταρτιστεί θα σχετίζεται με τις υποδομές του Δήμου και τις τοπικές επενδύσεις, με την πρόοδο της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, καθώς και με τις προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. θα συμβάλλει ουσιαστικά με τη συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξή του στις υπηρεσίες του Δήμου Αρριανών για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Ο κ. Λάπατας δήλωσε σχετικά: «Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι απαραίτητο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου και αποτελεί πρόγραμμα πολυτομεακού χαρακτήρα με εύρος θεματικών αντικειμένων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός μας διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία υλοποιώντας ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο με τον Δήμο Κομοτηνής την κατάρτιση του Επιχειρησιακού του Προγράμματος με επιτυχία. Σε αυτόν τον βηματισμό θα κινηθούμε και με τον Δήμο Αρριανών, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες».