Το χρυσό μετάλλιο της Σχολής Κλασσικών Σπουδών του ΔΠΘ, στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώυνμο

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος, εξάλλου, είναι ο πρώτος επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής, για το ποιμαντικό αλλά και επιστημονικό του έργο - Θυμηθείτε την αναγόρευσή του που έγινε στις 16 Απριλίου 2016.
â?¦ Ï Áñ÷éåðßóêïðïò Éåñþíõìïò  äÝ÷èçêå óçìåñá êáôÜ óåéñÜ 
-- ÓõíÜíôçóç ìå ôïí ÐñÝóâç ôçò ÉóëáìéêÞò Äçìïêñáôßáò ôïõ ÉñÜí ê. Áhmad Naderi
---ÓõíÜíôçóç ìå ôçí ÓõããñáöÝá êõñßá Íáôáëßá ÌïõóôáêëÞ
---ÓõíÜíôçóç ìå ôïí Ãåíéêü Áóôõíïìéêü ÄéåõèõíôÞ ÁôôéêÞò, ÕðïóôñÜôçãï ê. ÅììáíïõÞë ÄïõñâåôÜêç
---ÓõíÜíôçóç ìå ôïí CEO êáé Áíôéðñüåäñï ôçò åôáéñåßáò "Ðëáßóéï Computers" ê. Êùíóôáíôßíï ÃåñÜñäï
---Åðßäïóç ìåôáëëßïõ ôçò Ó÷ïëÞò Êëáóéêþí êáé Áíèñùðéóôéêþí Óðïõäþí ôïõ Äçìïêñéôåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÈñÜêçò óôïí Ìáêáñéþôáôï
---ÓõíÜíôçóç ìå ôïí Åðé÷åéñçìáôßá ê. Ãñçãüñéï ÐïõñíÜñá
---ÓõíÜíôçóç ìå ÌÝëç ôçò Ïìïóðïíäßáò Îçñïìåñéôþí Áéôùëïáêáñíáíßáò. (Óôç öùôï  ìå ôïí Ìáíïëç Âáñâïõíç Äçìïêñéôéï Ðáíåðéóôçìéï- .    ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητής Εμμανουήλ Βαρβούνης, επισκέφθηκε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β΄ και του επέδωσε το χρυσό μετάλλιο της Σχολής, μαζί με το σχετικό τιμητικό δίπλωμα.

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε πολύ για την τιμητική αυτή διάκριση και εξέφρασε τη χαρά και την συγκίνησή του. «Η παρουσία του Πανεπιστημίου της Κομοτηνής είναι μία μαρτυρία πολιτισμού», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ συνέχισε μιλώντας για το σπουδαίο επιστημονικό και ακαδημαϊκό έργο που προσφέρει η Σχολή και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τόσο στη Θράκη και στη βόρεια Ελλάδα, όσο και πανελλαδικά.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε από τον κ. Βαρβούνη για τις πρόσφατες δράσεις των μελών της Σχολής, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επισκεφθεί τη Σχολή και τα Τμήματά της με την πρώτη ευκαιρία.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος, εξάλλου, είναι ο πρώτος επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής, για το ποιμαντικό αλλά και επιστημονικό του έργο – η αναγόρευσή του έγινε στις 16 Απριλίου 2016.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood