Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ενημερώνει ότι με το ΦΕΚ 1716/Β/8-04-2022 τροποποιείται η 11337/Γ3Β/2365/25-05-2009 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί “Απογραφής αγροτικών μηχανημάτων”, ως ακολούθως:

“Η παρ. β του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21-05-1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως εφοδιασθούν με αυτή μέχρι και την 31-12-2022.

Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/Γ4/2366/27-05-2009 (Β΄ 1156) υπουργικής απόφασης”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων.