Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε και λήγει στις 18 Μαρτίου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων-εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr ή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ο οποίος είναι και ο αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση (μοριοδότηση) των αιτήσεων και την επιλογή των ωφελουμένων.

Για το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών οι θέσεις που έχουν εγκριθεί είναι οι κάτωθι:

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. 2
2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ.Ε. 2
3  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Ε. 10
4 ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Υ.Ε. 2
5 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Υ.Ε. 15
6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ.Ε. 2
7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. 2
8 ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) Δ.Ε. 2
9 ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ή Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε. 1
10 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. 2
11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 1
ΣΥΝΟΛΟ   41