Σε συνέχεια της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδος για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της προγραμματικής περιόδου 2023-2027, και για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), συνοπτικό κείμενο στο οποίο περιγράφεται το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων και για τους δύο Πυλώνες της νέας ΚΑΠ.

Το κείμενο παρουσιάζει συνοπτικά τις εθνικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο, και όχι τις εγκεκριμένες, οι οποίες θα προκύψουν μετά από διαβούλευση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βάση των κοινά αποδεκτών σημείων της αξιολόγησής τους.

Στόχος του ΥπΑΑΤ, όπως σημειώνουν κύκλοι του, είναι “η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις, ανάγκες και προβλήματα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, και ταυτόχρονα θα υπηρετεί τις προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ για τη στροφή προς ένα περισσότερο ανθεκτικό, πράσινο και ψηφιακό αγροδιατροφικό μοντέλο”.

Δείτε το συνοπτικό κείμενο του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου εν όψει της νέας ΚΑΠ 2023-2027, εδώ.

Αυτό είναι το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας εν όψει της νέας ΚΑΠ 2023-2027