(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ INKOMOTINI.NEWS)

Ἡ διοίκηση, οἱ ἐργαζόμενοι καί οἱ τρόφιμοι τῆς Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων τοῦ Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ὀρθοδοξία (Γηροκομείου) Κομοτηνῆς, με ανακοίνωσή τους στην οποία δηλώνουν “βαθύτατα συγκινημένοι ἀπό τήν ἄμεση καί πρόθυμη ἀνταπόκριση ἀξιωματούχων, φορέων, ἐπιχειρήσεων καί ὅλης τῆς κοινωνίας τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς”, ἐκφράζουν θερμότατες εὐχαριστίες πρός ὅλους, και εἰδικότερα:

1.Τήν κυρία Μαρία Κεσκινίδου γιά τήν προσφορά 200€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη
Κωνσταντίνου.
2.Τήν κυρία Αἰκατερίνη Βαργεμετζίδου γιά τήν προσφορά 150€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη Ἀντωνίου καί Ζωῆς.
3.Τούς ἐκπαιδευτικούς τοῦ Β ́ Γυμνάσιο Κομοτηνῆς γιά τήν προσφορά 32€ ἀντί στεφάνου στήν μνήμη Γεωργίου Κωνσταντινίδη.
4.Τόν κύριο ∆ημήτριο Παπακώστα γιά τήν προσφορά 2.000€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη
Μαριάνθης, Λευκῆς καί Μόσχου Σίμογλου καί Ἑλένης καί Χαρίση Παπακώστα.
5.Τήν ἑταιρεία «Ἐκτελωνιστές Βληγορούδης Ο.Ε.» γιά τήν προσφορά 1.000€ γιά οἰκονομική
ἐνίσχυση.
6.Τόν κύριο Χρῆστο Τσακμακίδη γιά τήν προσφορά 200€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη Κοσμᾶ καί Ντίνας.
7.Τήν κυρία Μαρία Ἀραμπατζῆ γιά τήν προσφορά 100€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη τῶν γονέων της ∆ημητρίου καί Ἀγγελικῆς.
8.Τίς κυρίες Ἀγγελική καί Ἀσπασία Βακιάνη γιά τήν προσφορά 100€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη Ἄνθιμου, Θωμᾶ καί Αἰκατερίνης.
9.Τόν κύριο Συμεών Μηναῒδη γιά τήν προσφορά 200€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη Μηνᾶ καί Κλεοπάτρας.
10.Τήν κυρία Ἀναστασία Βαχαβιόλου γιά τήν προσφορά 200€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη
Παναγιώτη.
11.Τήν κυρία Παναγιώτα Φυγκά γιά τήν προσφορά 100€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη Παναγιώτη.
12.Τόν κύριο Μόσχο Σαράντη γιά τήν προσφορά 600€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη Καλούδας, Γεωργίου, Παναγιώτη, Εὐαγγέλου, Ἠλία καί Στυλιανῆς.
13.Τήν κυρία Ἀσπασία ∆ιολέτη γιά τήν προσφορά 250€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη
Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου.
14.Τόν κύριο Κωνσταντίνο Ἀλεξόπουλο γιά τήν προσφορά 500€ γιά οἰκονομική ἐνίσχυση.
15.Τήν κυρία Νίκη Παυλίδου γιά τήν προσφορά 100€ ἀντί στεφάνου στήν μνήμη Μαργαρίτας Ζωγραφοπούλου.
16.Τήν κυρία Σταματούλα Καζάκου γιά τήν προσφορά 200€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη
συγγενῶν.
17.Τόν κύριο Γεώργιο Κατσαρό γιά τήν προσφορά 50€ γιά οἰκονομική ἐνίσχυση.
18.Τόν κύριο Ἀθανάσιο Παπαγιαννάκη γιά τήν προσφορά 50€ ἀντί μνημοσύνου στήν μνήμη
Ἄννας.
19.Τόν Σύλλογο Μηχανικῶν Ροδόπης γιά τήν προσφορά 410€ γιά οἰκονομική ἐνίσχυση.
20.Τήν ἑταιρεία «SCHUR FLEXIBLES ABR» γιά τήν ἑτήσια προσφορά τῶν 8.000€ γιά
οἰκονομική ἐνίσχυση.
21. Πρός τούς ἀνώνυμους δωρητές καθώς καί πρός ὅλους ὅσους μέ ὁποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στήν πραγματοποίηση τῶν δωρεῶν”.