Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, στον ιστότοπο http://www.opengov.gr/minlab/?p=5472 και για χρονικό διάστημα 15 ημερών, την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ) 2021-2030.

Η νέα Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, αποτυπώνει, οριοθετεί και τεκμηριώνει, τις στρατηγικές της Πολιτείας που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά στην Ελλάδα.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πολλαπλές μορφές αποστέρησης που βιώνουν οι Ρομά, και να προωθηθεί η ενεργή, ισότιμη και χωρίς διακρίσεις συμμετοχή τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.

Η στρατηγική διαρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις εθνικές προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους, τα μέτρα πολιτικής και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο:

  • ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: «Πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά».
  • ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ: «Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά (εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνική φροντίδα και στέγαση)».
  • ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ: «Πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά».
  • ΠΥΛΩΝΑΣ ΙV: «Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή».

Η νέα Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά συνιστά αναγκαίο όρο για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με εφαρμογή στον Ειδικό Στόχο “Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά” του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Παράλληλα αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας η παρακολούθηση της εφαρμογής της ανά διετία, όπως ορίζουν το νέο Στρατηγικό Πλαίσιο της Ε.Ε. 2021-2030 και η Σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2021 για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά.