Το ποσό των 18 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους της χώρας, από τα έσοδα των κατηγοριών «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – Κατανομή του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων Δήμων, κατανέμει το Υπουργείο Εσωτερικών, με χρηματική εντολή του προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο ΤΠΔ με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)».

Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων, και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Οι Δήμοι της Ροδόπης θα λάβουν:

  • Κομοτηνής: 157.820 €.
  • Ιάσμου: 32.200 €.
  • Μαρώνειας-Σαπών: 34.640 €.
  • Αρριανών: 38.500 €.