Η Δημοτική Αρχή Κομοτηνής θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου το τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) για τον Δήμο Κομοτηνής.

Σε εφαρμογή του άρθρου 56 του ν. 4819/2021, οι υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής συνέταξαν τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους ΟΤΑ α’ βαθμού για τη διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ μετά από παροχή γνώμης του οικείου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) μέσα σε έναν μήνα από την αποστολή του σχετικού ερωτήματος. Εφόσον ο ΦοΔΣΑ δεν παρέχει γνώμη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και υποβάλλεται από τον ΟΤΑ στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στη βάση τυποποιημένης ηλεκτρονικής φόρμας, στην οικεία Περιφέρεια και στον οικείο ΦοΔΣΑ.

Το ΤΣΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας, επικαιροποιείται ετησίως, και υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους στο ΗΜΑ καθώς και στον οικείο ΦοΔΣΑ.

Η υποβολή του ΤΣΔΑ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του ΟΤΑ για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

Με βάση τα παραπάνω, το τροποποιημένο ΤΣΔΑ του Δήμου Κομοτηνής είναι  διαθέσιμο διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (Komotini.gr) στην ενότητα «Δημόσια Διαβούλευση».

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις ή να εκφράσουν αντιρρήσεις, να τις αποστείλουν “Υπ’ όψιν Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης” στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdkomot@otenet.gr έως τις 18/11/2021.