Στις 21 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10 το πρωί, θα διεξαχθούν στην έδρα της 2ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής* στην Καβάλα, οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στη 2η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με διεύθυνση “Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 251 – ΤΚ 65201, 2ος όροφος, γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας”μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2021, από τις 09:00 έως τις 14:00, είτε  αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου Κανονισμού· ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 2133.1/28057/2019 απόφαση Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ(ΦΕΚ Β΄1628/13-05-2019).

Περεταίρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από το Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας στο τηλέφωνο 25410-96666.

*Η 2η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εδρεύει στην Καβάλα και στη δικαιοδοσία της περιλαμβάνονται οι Λιμενικές Αρχές που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Σερρών, Καβάλας, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πιερίας.