Έπειτα από ενέργειες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΔΠΘ, το πανεπιστημιακό ίδρυμα της Θράκης, αφού υπέβαλε πρόταση συμμετοχής στο Πρόγραμμα LOTUS (Leadership and Organisation for Teaching and Learning at European Universities) της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA-https://eua.eu/resources/projects/786-lotus.html) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέχθηκε μέσα από μια απαιτητική διαδικασία κρίσης, με μεγάλο ανταγωνισμό.

Οι στόχοι του Προγράμματος LOTUS είναι:

  • Ενίσχυση της ικανότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν δομημένες και συστηματικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της μάθησης και της διδασκαλίας.
  • Παρoχή ευκαιριών στους θεσμικούς εκπροσώπους των επιλεγμένων ιδρυμάτων για ανταλλαγή εμπειριών και συζήτηση για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής, την ανάπτυξη ικανοτήτων, και τη διαχείριση αλλαγών στη μάθηση και στη διδασκαλία.
  • Παροχή βοήθειας στα επιλεγμένα ιδρύματα για την εφαρμογή των δικών τους στρατηγικών προτεραιοτήτων, μέσω μιας προσέγγισης μάθησης και επίλυσης.

“Στο ΔΠΘ η ποιότητα στη διδασκαλία και στη μάθηση, αποτελεί στρατηγικό στόχο τον οποίο υπηρετούμε με συνέπεια και συντονισμένες δράσεις – όπως είναι η ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓραΔΙΜ), οι αλληλοδιδακτικές ομάδες εργασίας για ισότητα και συμπερίληψη, η εφαρμογή ερωτηματολογίων φοιτητοκεντρικής μάθησης, τα βιωματικά εργαστήρια, η συμμετοχή μας στην EUA – ενώ παράλληλα συμμετέχουμε στα ευρωπαϊκά fora που χαράσσουν στρατηγική”, τονίζει η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ, και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου.

e7e2d4e6 gavriilidoy zoi dpth
Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ, και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου.