Δημοσιεύθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Χρήστου Μέτιου που αφορά στην 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020».

Ορισμένες από τις σημαντικότερες αλλαγές, είναι:

α) Δυνατότητα υποβολής αιτήματος καταβολής δημόσιας χρηματοδότησης με Ε3 έτους 2020 (οριστικά υποβληθέν στο taxis και με κωδικό υποβολής) αντί της υποβολής παραστατικών, εφόσον αποδεικνύεται ανάλωση εγκεκριμένης χρηματοδότησης σε συγκεκριμένους κωδικούς.

β) Απαλοιφή υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού Πρωτοδικείου για τον έλεγχο προβληματικότητας.

γ) Απαλοιφή υποχρέωσης προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας για λήψη δημόσιας χρηματοδότησης έως 3.000 €.

δ) Κατά τον έλεγχο του Αιτήματος Καταβολής θα υπάρχει δυνατότητα αποστολής συμπληρωματικών εγγράφων/διευκρινήσεων εντός 10 ημερολογιακών ημερών.

ε) Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση, κυμαίνεται από το ελάχιστο 2.000 € έως το μέγιστο 15.000 €.

Προς υποβοήθηση των δικαιούχων, δε, έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο του ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ που περιέχει βασικές οδηγίες για την ορθή υποβολή του αιτήματός τους.

Για τυχόν επιπρόσθετες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ, στα τηλέφωνα 25310 72388, 35916 ή στο info@efepaeamth.gr.