Ως “Κέντρο Διαδερμικής Εμφύτευσης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων” (υπ’ αριθμ. Γ2α/ΓΠοικ.20861/02-04-2021 ΑΔΑ: 9ΡΓΧ465ΦΥΟ-Θ3Α Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1743/τ.Β ́/28-04-2021), αναγνωρίστηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η νέα μέθοδος θα εφαρμόζεται από την Καρδιολογική Κλινική του ιδρύματος, υπό την ευθύνη του Διευθυντή της, Καθηγητή Καρδιολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δημητρίου Τζιακά.

“Η αναγνώριση αυτή αποτελεί πρόκληση για μας ώστε να επιτύχουμε και άλλες παρόμοιες αναγνωρίσεις, κάνοντάς μας να αισθανόμαστε υπερήφανοι για το νοσοκομείο μας, για την κατάρτιση των ιατρών και νοσηλευτών μας αλλά και του συνόλου του προσωπικού μας, αναβαθμίζοντας το έργο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, καθώς εφαρμόζεται σε ελάχιστα κέντρα στη χώρα μας, δηλώνει ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Ευάγγελος Ρούφος.