Τρεις αποφοίτους Τ.Ε.Ι. διαφόρων ειδικοτήτων συναφών με τις αρμοδιότητες του Δήμου μας, για την πρακτική άσκησή τους, ανά εξάμηνο και για την επόμενη πενταετία από την 1-10-2021, θα απασχολήσει ο Δήμος Κομοτηνής.

Την απόφαση έλαβε το δημοτικό συμβούλιο, βάσει και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7805/5-4-2021 βεβαίωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπου εμφανίζεται εγκεκριμένη σχετική πίστωση.