Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη δίμηνη παράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας μέσω του οποίου απασχολούνται 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, Υπηρεσίες Υπουργείων, κ.α.
Ειδικότερα, με την ΚΥΑ επέρχονται οι εξής δύο τροποποιήσεις:
“- Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον δύο μήνες, υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση, και στις ίδιες θέσεις ανά Φορέα και ειδικότητα. 
-Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων η σύμβαση έχει λήξει πριν τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη της παρούσας για όλο το χρονικό διάστημα της δίμηνης επέκτασης του Προγράμματος”.
Δείτε το ΦΕΚ εδώ.