Ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των εμποδιζόμενων ατόμων λαμβάνει το Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής.
Συγκεκριμένα, για αυτά τα άτομα προορίζονται ξεχωριστές θέσεις στα Μπλε Αστικά:
  • 10% για άτομα με κάθε είδους αναπηρία.
  • 14% για ηλικιωμένους 60-74 ετών.
  • 6% για υπερήλικες άνω των 75 ετών.
  • 11% για τα νήπια 0-4 ετών και των συνοδών τους.
  • 1,5% για τις έγκυες.

Τα εμποδιζόμενα άτομα στην Ελλάδα βάσει στατιστικών ανέρχονται στο 42.5% του πληθυσμού.