Ιλχάν Αχμέτ: “Καμιά δέσμευση από τη Ν. Κεραμέως για τους μαθητές των Εσπερινών Λυκείων”

Ιλχάν Αχμέτ: "Καμιά δέσμευση από τη Ν. Κεραμέως για τους μαθητές των Εσπερινών Λυκείων".
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ (1)

Σε τρία συγκεκριμένα ερωτήματα για τους μαθητές των Εσπερινών Λυκείων, κλήθηκε να απαντήσει η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως από το Κίνημα Αλλαγής με ερώτηση που κατέθεσε το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Τα ερωτήματα αφορούν στα αιτήματα της εξαίρεσης των εν λόγω μαθητών από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και της επαναφοράς της διαφορετικής ύλης ειδικά για αυτούς τους μαθητές, αλλά και στο αν προτίθεται το ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει σε αύξηση του ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ειδικά για τους μαθητές των Εσπερινών Λυκείων.

Η κ. Κεραμέως με την απάντησή της δεν φαίνεται να ικανοποιεί κανένα από τα παραπάνω, και όπως τονίζει ο Βουλευτής Ροδόπης του ΚΙΝΑΛ, Ιλχάν Αχμέτ, “το μόνο που κάνει είναι να επαναλαμβάνει μονότονα τις πρόνοιες του Ν. 4777/2021 που ασφαλώς αποκλείουν τα αιτήματα των μαθητών των Εσπερινών Λυκείων της χώρας”.   

Όπως υπενθυμίζει ο Βουλευτής, “με τον Ν. 4777/2021 προβλέπονται στις πανελλαδικές εξετάσεις κοινά θέματα, κοινή ύλη και ίδιο τρόπο εξαγωγής, σε Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – τροποποιώντας τα μέχρι πρόσφατα ισχύοντα που προέβλεπαν διαφορετική ύλη και διαφορετικά θέματα – και εξετάσεις, που σε συνδυασμό με την καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ουσιαστικά ακυρώνουν το ποσοστό του 1% και συρρικνώνουν τις ελπίδες αυτών των νέων για ένα καλύτερο μέλλον”.

Η απάντηση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως

“Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 5008/11-3-2021, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Για την εισαγωγή στην Τρ/θμια Εκπ/ση αποφοίτων Εσπερινών ΓΕ.Λ. ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 165 του ν.4635/2019 (Α’ 167) και με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εξής: αα) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε. μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Η περίπτωση α΄ εφαρμόζεται για υποψηφίους που: αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Β΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Β΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Α΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και μετά την αποφοίτησή τους από την Β΄ ή την Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή γγ) εγγράφονται στη Β΄ ή στη Γ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ή δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή.

γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄, μπορούν εναλλακτικά να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.Λ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Μέρους Α΄ του ν. 4777/2021 (Α’ 25), για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4Β και β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα

(4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας.

Στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών γίνεται πανελλαδικά. Για την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, καθώς και της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 4Β. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων, προστίθεται στη βαθμολογία των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της περ. β΄ η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου: «2. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 4».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood