Εξυβρίσεις, απειλές, κ.ά., καταλογίζονται στον Μεχμέτ Αρήφ από τα μέλη του συνδυασμού “Εμπρός” Ιάσμου

Εξυβρίσεις, απειλές, κ.ά., καταλογίζονται στον Μεχμέτ Αρήφ από τα μέλη του συνδυασμού "Εμπρός" Ιάσμου.
ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ - ΜΕΧΜΕΤ ΑΡΗΦ

Το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης της δημοτικής παράταξης Ιάσμου “Εμπρός”, που αφορά στη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου-μέλους μέχρι πρότινος του εν λόγω συνδυασμού, Μεχμέτ Αρήφ, έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της παράταξης και δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν.

Σε αυτό, ως λόγοι της διαγραφής του Μεχμέτ Αρήφ, του καταλογίζονται: δημόσια αμφισβήτηση της ικανότητας και αξιοπιστίας του δημάρχου Οντέρ Μουμίν, εξύβριση, απειλή, χειροδικία και συκοφαντική δυσφήμιση κατά συναδέλφων του αιρετών και εργαζομένων του Δήμου, εξύβριση συγγενών συναδέλφων του αιρετών, δημόσια αμφισβήτηση της επιβολής καραντίνας στον οικισμό Αγιάσματος, επαφές με μέλη της αντιπολιτευόμενης παράταξης “Δημοκρατική Συνεργασία”, παραβίαση αρχών και κανόνων λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και του γραφείου απασχόλησης.

Δείτε το απόσπασμα του Πρακτικού:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ <<ΕΜΠΡΟΣ>>
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαγραφή δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ιάσμου, Μεχμέτ Αρήφ, από τη δημοτική παράταξη «ΕΜΠΡΟΣ» κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010.

Με την υπό αριθμό 2259/17-03-2021 πρόσκληση ο Δήμαρχος Ιάσμου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ» λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ.51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-
2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις
και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας»,

3. Την με αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020),

4. Την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-
11-2020),

5. Το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει,

6. Την με αριθμό 91/59851/21-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών,

προσκάλεσε τα μέλη της δημοτικής παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ», σε Έκτακτη Δια Περιφοράς Συνεδρίαση στις 17 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ» και Δήμαρχος Ιάσμου
διαπίστωσε ότι από τα δέκα (10) μέλη της Δημοτικής παράταξης δήλωσαν τη συμμετοχή τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση, δέκα (10) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ
2. ΜΟΥΕΜΙΝ ΕΡΤΖΑΝ
3. ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
4. ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΑΛΗΜ
5. ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
6. ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΓΙΟΥΣΟΥΦ
7. ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ
8. ΑΛΗ ΟΖΑΝ
9. ΚΙΝΤΣ ΕΡΚΑΝ
10. ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΟΚΤΑΪ

Για το ανωτέρω θέμα στάλθηκε στα μέλη πρόταση – εισήγηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις 17-03-2021, του Δημάρχου Ιάσμου, επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ, όπου αναφέρονται τα εξής :

ΘΕΜΑ : Διαγραφή δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ιάσμου, Μεχμέτ Αρήφ, από τη δημοτική παράταξη «ΕΜΠΡΟΣ» κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :
Κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010 : ’’ Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.

Ο δημοτικός σύμβουλος, Μεχμέτ Αρήφ έως σήμερα μέλος της δημοτικής παράταξης ΕΜΠΡΟΣ :

1) Από τον Σεπτέμβριο του 2019, τον μήνα ανάληψης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής και έχοντας την ιδιότητα του αντιδημάρχου από 01/09/2019 έως 30/08/2020, επέδειξε προς την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του συνδυασμού «ΕΜΠΡΟΣ», δημοτικών συμβούλων, τοπικών συμβούλων, υπηρεσιακών παραγόντων διαρκώς προσβλητική και εξυβριστική συμπεριφορά, που πολλές φορές εμπεριείχε και χαρακτήρα απειλών.

Συγκεκριμένα παραδείγματα αυτών των ενεργειών είναι : Εξύβριση, απειλή, χειροδικία κατά του δημοτικού συμβούλου Μουεμίν Ερτζάν, εξύβριση, απειλή κατά του αντιδημάρχου Μουμίν Μουμίν, εξύβριση, έργω εξύβριση προς τον σύζυγο της αντιδημάρχου Λεμονιάς Μπάτζιου, εξύβριση, απειλή κατά του εργαζομένου Μαρινέλη Βασιλείου, εξύβριση, απειλή κατά του τέως εργαζομένου Ερκέκ Ραμαδάν, εξύβριση απέναντι σε απροσδιόριστο αριθμό δημοτών, ενέργειες αντίθετες στο υπηρεσιακό ήθος και καθήκον προς μεγάλο αριθμό αιρετών, εργαζομένων και δημοτών, δημόσια αμφισβήτηση της επιβολής μέτρων περιορισμού από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στον οικισμό Αγιάσματος του Δήμου Ιάσμου.

2) Από τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν αντικαταστάθηκε από τα καθήκοντα
του Αντιδημάρχου έως και σήμερα την 17/3/2021, είχε αποδεδειγμένα επαφές με μέλη της αντιπολίτευσης με σκοπό την απόκτηση προσωπικού οφέλους, βάλλοντας κατά του Δημάρχου και μελών της παράταξης μας, ενεργώντας ενάντια στις αρχές της παράταξής μας και εξακολουθώντας την εξυβριστική, απειλητική συμπεριφορά του.

Συγκεκριμένα παραδείγματα αυτών των ενεργειών είναι : Εξύβριση αναπληρωτή δημάρχου Οκταϊ Γιαλούτς, συκοφαντική δυσφήμηση εις βάρος του αντιδημάρχου Σαλήμ Χουσεϊν, συκοφαντική δυσφήμηση εις βάρος του αντιδημάρχου Γιουσούφ Γιουσούφ, απειλή κατά της ζωής του αντιδημάρχου Μουμίν Μουμίν, δημόσια αμφισβήτηση της ικανότητας και αξιοπιστίας του Δημάρχου Οντέρ Μουμίν, ηθική αυτουργία σε εξύβριση, απειλή, συκοφαντική δυσφήμηση (πράξεις τρίτων) από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά του Δημάρχου Οντέρ Μουμίν, επαφές με μέλη της δημοτικής παράταξης Δημοκρατική Συνεργασία με σκοπό να πλήξει την αξιοπιστία και το έργο της δημοτικής αρχής, παραβίαση αρχών και κανόνων λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και του γραφείου απασχόλησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ :
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω :
1. Να εγκρίνετε το κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης και του παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενου θέματος.
2. Να αποφασίσετε τη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου, κ. Μεχμέτ Αρήφ από μέλος της δημοτικής παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ» αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση – πρόταση του Δήμαρχου Ιάσμου, επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ», κ. Οντέρ Μουμίν και έπειτα από την ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήχθη:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Εγκρίνουν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και του παραπάνω θέματος.
β. Τη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου, κ. Μεχμέτ Αρήφ από μέλος της δημοτικής παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ».
Από σήμερα 17/03/2021 και ώρα 11.00 π.μ. θεωρείται ανεξάρτητο μέλος του δημοτικού συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια δημοτική παράταξη. Το παραπάνω πρακτικό λήψης απόφασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Πρόεδρο του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, δίχως όμως να ελέγχεται από αυτόν, καθώς και στον διαγραφέντα σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να ανακοινώσει την απόφαση διαγραφής στο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και να την κοινοποιήσει στην οικεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΡΟΣ, ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood