Για την υποβολή αιτήσεων στον Β΄ κύκλο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19», που άρχισαν την 1η Μαρτίου, ενημερώνει τα μέλη του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης ο επικεφαλής της παράταξης του Επιμελητηρίου “Μαζί από το χθες στο αύριο” του Γιάννη Κιλτσίκη.

Ενημέρωση από τον Γ. Κιλτσίκη για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ "Επιδότηση Τόκων Δανείων Πληττόμενων Επιχειρήσεων"
Συγκεκριμένα όπως υπενθυμίζει ο κ. Κιλτσίκης:
“Ξεκίνησαν οι υποβολές για τον Β’ κύκλο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19».
Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο τριών μηνών. Αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα, και καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 7 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00.
Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα. Από την 11η ημέρα και μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβάλλονται αιτήσεις ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ.
Τα δάνεια θα πρέπει να ήταν ενήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020).
Ωστόσο επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια τα οποία δεν ήταν ενήμερα στις 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021 και δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019, προϋπόθεση που δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020.
Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (συνολικές Covid επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Β΄ Κύκλου Επιδότησης Τόκων), δεν δύναται σε ονομαστική αξία να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ”.