Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 1.950/350420/14-12-20 (ΦΕΚ 5644/Β/22-12-2020) (ΑΔΑ: ΨΟΙΝ4653ΠΓ-2Ρ0) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 915/69142/15.05.2018 (Β’ 1812) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως αυτή ισχύει», σύμφωνα με την οποία «για το έτος 2020 οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος, ανεξάρτητα εάν έλαβαν ή όχι ενυπόγραφα γνώση για την επιλέξιμη έκταση που τους κατανεμήθηκε».

Μετά τα παραπάνω, όσοι κτηνοτρόφοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα χωροταξικής ανακατανομής για το 2021, βάσει της Υ.Α. 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 1812/Β’/21.05.2018), μπορούν να προσέρχονται μετά από  τηλεφωνικό ραντεβού στις κατά τόπους ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  • ΔΑΟΚ Ορεστιάδας: 25520-81719, 25520-81729.
  • ΔΑΟΚ Έβρου: 25513-57175, 25513-57123.
  • ΔΑΟΚ Ξάνθης: 25413-50182, 25413-50179.
  • ΔΑΟΚ Ροδόπης: 25313-50433, 25343-50420.
  • ΔΑΟΚ Καβάλας: 25135-03455, 25135-03461.
  • ΔΑΟΚ Δράμας: 25213-51212, 25213-51238.