Με  39.073.957,60 €, επιχορηγούνται 66 Δήμοι της χώρας, από το Υπουργείο Εσωτερικών, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση συγκεκριμένων κατηγοριών υποχρεώσεών τους.

Η απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρ. 233 του ν. 4635/2019, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 47 του ν. 4735/2020, όπου προβλέπεται ότι οι Δήμοι, για τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, μπορούν να επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα έως 80.000.000 € του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ», τα οποία μεταφέρονται στον Λογαριασμό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων, ενώ επίσης με υπουργική απόφαση είναι δυνατή η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, εκ του νόμου τα χρήματα αφορούν στην εξόφληση των εξής υποχρεώσεων:

1) Aπό διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

2) Από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως την 31η Οκτωβρίου 2020 που αφορούν σε αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις κατά το αρ. 11 του π.δ. 164/2004, όπως και σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει της παρ. 15 του αρ. 20 του ν. 2639/1998.

3) Για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020, με οποιοδήποτε τρόπο η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων στο πλαίσιο της παρ. 4 του αρ. 11 του ν. 1068/1980.

Μεταξύ των Δήμων που θα επιχορηγηθούν, είναι και ο Δήμος Αρριανών Ροδόπης, με ποσό 24.800 €.

πηγή: airetos.gr