Εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας και ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού

«Πράσινο φως» για να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής γύρω από την μονή της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, άναψε στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο που υπόσχεται να δώσει τέλος στα συνεχή πλημμυρικά φαινόμενα, που σημειώνονται στην περιοχή, έχει προϋπολογισμό 235.000 ευρώ και έχει ενταχθεί στο γενικότερο έργο «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000).

Τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου έχουν εγκριθεί με την αρ.1318/10-5-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κλήθηκε να εγκρίνει τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού. Η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνα θετική απέναντι στη σχετική εισήγηση, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη δρομολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, από όπου θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου.

Σύμφωνα με την εισήγηση, δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικών και Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ειδικά για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην Α2 τάξη και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.ΕΠ στην ανωτέρω κατηγορία, καθώς και στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Τέλος, ορίστηκαν τα εξής τρία τακτικά μέλη για την Επιτροπή Διαγωνισμού:

  1. Κων/νος Παπαντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης ως Πρόεδρος
  2. Ιφιγένεια Θάνου, Αρχιτ. Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης ως μέλος
  3. Δημήτριος Πατρωνίδης, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης ως μέλος

Αναπληρωτές των ανωτέρω ορίστηκαν οι:

  1. Ευάγγελος Παπαθεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
  2. Σοφία Πίτατζη, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης,
  3. Απόστολος Τζεμίντιμπης, Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης