Την ένταξη επιπλέον 210 νέων επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ», ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Οι νέες εντάξεις έχουν προϋπολογισμό 16,4 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τη δράση ανέρχεται σε 20,1 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση είναι διαρκώς ανοιχτή για προτάσεις μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού, και τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται και εντάσσονται άμεσα και με συνεχή ροή.