Στην πρόσληψη έως 15 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 8 μηνών, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2020 – 2021 θα προχωρήσει η ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής:
Από τις παραπάνω προαναφερόμενες προκηρυχθείσες θέσεις:
• τρεις αφορούν Π.Φ.Α. των οποίων δεν θα προσμετράται η προϋπηρεσία.
• μία αφορά προγράμματα σε κέντρα ψυχικής υγείας με προαπαιτούμενη ειδίκευση στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή.
• μία αφορά προγράμματα σε καταστήματα κράτησης (φυλακές).
• τρεις αφορούν άσκηση ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα κολύμβηση με προαπαιτούμενη ειδίκευση στην κολύμβηση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση που θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:
8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
10. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση).
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. Γρ. Μαρασλή 4 (δίπλα στο Δημοτικό κολυμβητήριο Κομοτηνής). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η υποβολή μπορεί να γίνει από τις 29-09-20 ημέρα Τρίτη μέχρι και τις 12-10-20 ημέρα Δευτέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30-13:30.)
Πληροφορίες: 25310- 36783.