ΠΟΛΑΚΗΣ 2
Ο Αν. Υπ. Υγείας κ. Παύλος Πολάκης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης, ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α6γ/Γ.Π.27525 Απόφασή του, από άποψη σκοπιμότητας, την προμήθεια ειδών σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του «Σισμανόγλειου» Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κομοτηνής, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.497.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020».

Στόχος της έγκρισης της εν λόγω δαπάνης, είναι η ανακούφιση αναγκών του Νοσοκομείου για την εύρυθμη λειτουργία του, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, και για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα υγείας, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

φιλιππιδησ
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής, κ. Γιώργος Φιλιππίδης.

Υπενθυμίζεται, πως επίκειται και αναβάθμιση των χειρουργείων του Νοσοκομείου, με εγκεκριμένα κονδύλια του ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος “Intereg Ελλάδα – Βουλγαρία”, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες και για τις δύο περιπτώσεις, θα διενεργηθούν από το Νοσοκομείο εντός του καλοκαιριού.

Η σειρά προτεραιότητας της προμήθειας των ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο πεπαλαιωμένο εξοπλισμό του Νοσοκομείου, καθορίστηκε από το Νοσοκομείο, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΜΑ ΤΙΜΗ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
Α/Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΙΑ ΤΕΜ (€)
ΣΜΟΣ (€)
1. ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1 100.000,00
(450LT) 100.000,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
2. ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ – ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ 30 18.500,00
ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ 555.000,00
3. ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 18 4.500,00 81.000,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
4. ΦΟΡΗΤΟ (ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 20.000,00
& ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) 20.000,00
6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 30.000,00
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 30.000,00
7. ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM, 1 85.000,00
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 85.000,00
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ
8. ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 12’’, 6 10 8.000,00
ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80.000,00
ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΜΑ ΤΙΜΗ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
Α/Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΙΑ ΤΕΜ (€)
ΣΜΟΣ (€)
9. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, 1 100.000,00
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 100.000,00
10. ΣΕΤ ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ – ΑΕΡΟΠΡΙΟΝΟΥ 1 25.000,00 25.000,00
11. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 1 15.000,00 15.000,00
12. ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ 4 1.800,00 7.200,00
13. ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ ARGON 2 15.000,00 30.000,00
14. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ, 2 5.200,00
ΤΥΠΟΥ LED 10.400,00
15. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ 5 9.000,00
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 45.000,00
16. ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ, ΦΟΡΗΤΗ 6 1.400,00 8.400,00
17. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ 1 240.000,00 240.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Α: 1.432.000,00
ΤΕΜΑ ΤΙΜΗ/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΧΙΑ ΤΕΜ (€)
ΣΜΟΣ (€)

 

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 65.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Β: 65.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β): 1.497.000,00