Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των Παραρτημάτων του σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και Κομοτηνή. Ειδικότερα, για τις ανάγκες του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής ζητούνται 3 άτομα, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριότητας, για να εργαστούν έως και 18 μήνες:

Αναλυτικά οι 14 θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 3
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404 Καβάλα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού υπόψιν κου Μάτσικα Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2510241913). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη, με τα απαιτούμενα προσόντα και το δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, πατήστε ΕΔΩ.