Για τα προγράμματα «Αθλητισμός για Όλους»

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού Κομοτηνής, με στόχο τη βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την ψυχαγωγία, θα υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, για την περίοδο 2017 -18, με τη συνεργασία και την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Άσκηση στην παιδική ηλικία για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
2. Άσκηση Ενηλίκων
3. Άθληση και Γυναίκα
4.Άσκηση στην Τρίτη ηλικία

Β) ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

Γ.) ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Πλέον των παραπάνω θα υλοποιηθούν ΠΡΟΤΥΠΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ προγράμματα (Άσκησης & Υγείας) για ειδικούς πληθυσμούς και χρόνιες παθήσεις (διαβητικοί, καρδιοπαθείς, παχύσαρκοι, προβλήματα οστεοπόρωσης και πόνους στη μέση, μυοσκελετικά προβλήματα) με τη συνεργασία του ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ.

Θα προσληφθούν για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους 13 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής. Όσοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ενδιαφέρονται να εργαστούν ως ωρoμίσθιοι (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών) στα παραπάνω προγράμματα, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 25 Οκτωβρίου μέχρι και την 7η Νοεμβρίου στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., Γρ.Μαρασλή 4 (δίπλα στο Δημοτικό κολυμβητήριο Κομοτηνής), τηλ. 25310- 36783 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση .
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
  6. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
  7. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της Γ.Γ.Α, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: A) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
  9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
  10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.