Από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής, γνωστοποιείται ότι θα διατεθούν εκατόν είκοσι μία (121) εγκρίσεις συμμετοχής στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου για τις 22 και τις 23 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 8 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα έως 9 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή.

Προβλεπόμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει αν προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:

  • Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται υπόδειγμα από την υπηρεσία).
  • Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαιθρίου εμπορίου ή Άδεια Υπαιθρίου Εμπορίου που έχουν στην κατοχή τους.
  • Πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
  • Δημοτική ενημερότητα.
  • Τριπλότυπο είσπραξης καταβολής τελών – εφόσον θα βρίσκονται στον κατάλογο συμμετεχόντων.