Ολόκληρος ο Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας της.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης που διεξάγεται στον χώρο της Ιεράς Μονής της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, καθόρισε με πρόσφατη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Ο «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τοπικής Ενότητας Αιγείρου για το 2017», ο οποίος παρατίθεται παρακάτω, περιλαμβάνει 15 άρθρα, όπου μεταξύ άλλων ορίζονται ο χώρος διενέργειας και η διάρκεια της εμποροπανήγυρης, οι δικαιούχοι συμμετοχής, τα πωλούμενα είδη, οι τρόποι διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων, τα καταβαλλόμενα τέλη, τα της καθαριότητας του χώρου, ο έλεγχος, τα πρόστιμα, οι κυρώσεις κ.τ.λ.

Σε ειδική συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής καθόρισε με ακρίβεια το ύψος των τελών χρήσης των κοινόχρηστων χώρων της εμποροπανήγυρης.

Σημειώνεται ότι η εμποροπανήγυρη θα διαρκέσει δύο ημέρες, από τις 8 το πρωί της 22ας έως τις 12 τα μεσάνυχτα της 23ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το σύνολο των θέσεων που θα διατεθούν για χρήση κατά το ανωτέρω διάστημα, ανέρχεται σε 121 εκ των οποίων μία (1) θέση είναι για λούνα-παρκ διαστάσεων 20×10 μέτρα, τέσσερις (4) θέσεις για καντίνες διαστάσεων 4×5 μέτρα, και 116 θέσεις για διάφορα άλλα είδη άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, διαστάσεων 4×4 μέτρα έκαστη. Για τη θέση λούνα – πάρκ το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό τέλους στο ύψος των 100 ευρώ εφάπαξ. Για κάθε θέση καντίνας το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 50 ευρώ εφάπαξ, ενώ για καθεμιά από τις 116 θέσεις άσκησης άλλης εμπορικής δραστηριότητας, οι δικαιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν 30 ευρώ εφάπαξ.

Ακολουθεί αναλυτικά ο ψηφισθείς «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τοπικής Ενότητας Αιγείρου για το 2017»:

 Άρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού. Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει: 1. Τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης στα πλαίσια εορτασμού της εορτής της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ της Τ.Κ. Αιγείρου της ∆.Ε. Αιγείρου του Δήµου Κομοτηνής. 2. Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο της Εμποροπανήγυρης.

Άρθρο 2: Νομοθετικό Πλαίσιο. Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 2. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων», 3. Το άρθρο 79 Ν. 3463/2006 περί «Κανονιστικών Αποφάσεων», 4. Το άρθρο 73 Ν. 3852/2010 περί «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», 5. Το άρθρο 26 (ειδικότερα θέματα υπαιθρίου στασίμου εμπορίου) και άρθρο 39 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4264/2014, όπως σήμερα ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης απόφασης και εγκυκλίου που εκδόθηκε βάσει αυτού του νόμου, 6. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Άρθρο 3: Ορισμοί. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-5-2014). 1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη. 2. «Ακάλυπτοι χώροι άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»: δημόσιοι, δημοτικοί χώροι προσδιορισμένοι µε βάση τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και σημεία καθορισμένα για μεμονωμένους πωλητές όπου επιτρέπεται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. 3. «Εγκατάσταση υπαίθριου εμπορίου»: κάθε κατασκευή για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. 4. «Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται µε τη χρήση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 5. «Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά. 6. «Υπαίθρια οργανωμένη αγορά»: συγκεκριμένος και καθορισμένος χώρος όπου διενεργούνται εμποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, παραδοσιακές πανηγύρεις που διοργανώνονται µε την ευκαιρία επετειακών ή θρησκευτικών εορτών, κυριακάτικες ειδικές αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευμάτων. 7. «Προϊόντα οικοτεχνίας»: τα προϊόντα, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, που διατίθενται στους χώρους υπαίθριου εμπορίου, κατόπιν μικρής κλίμακας επεξεργασίας ή μεταποίησης που πραγματοποιείται από τον παραγωγό και την οικογένειά του στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσής του.

Άρθρο 4: Χώρος Διενέργειας και Διάρκεια της Εμποροπανήγυρης. 1.Η εμποροπανήγυρη θα διενεργηθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ιεράς μονής Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, στην Τ.Κ. Αιγείρου της ∆.Ε. Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί στο 24ζ ακίνητο, εμβαδού 8.828,56 τ.µ. και 1.635,05 τ.µ., συνολικού εμβαδού 10.463,61 τ.µ., Αρχικής Διανομής έτους 1931, αγροκτήματος Αιγείρου, νομού Ροδόπης, σε τρεις ζώνες, κατά μήκος του αύλειου χώρου του ομώνυμου ναού, όπως αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εγκριτικής ως προς την ετήσια διενέργεια, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι εκατόν είκοσι (120). Η πρώτη ζώνη αποτελείται συνολικά από είκοσι πέντε διπλές (αριστερά-δεξιά) θέσεις και συνολικά από πενήντα (50) θέσεις. Η δεύτερη ζώνη, επίσης, αποτελείται συνολικά από είκοσι πέντε διπλές (αριστερά- δεξιά) θέσεις και συνολικά από πενήντα (50) θέσεις. Η Τρίτη ζώνη είναι μονή, και αποτελείται από είκοσι (20) θέσεις. Επίσης στο χώρο θα διατίθεται εκτός των άνωθεν 120 θέσεων και 1 θέση ανάπτυξης ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα Παρκ. 3. Η κάθε θέση έχει διαστάσεις 4Χ4 μέτρα, εκτός από τις θέσεις για καντίνες που έχουν διαστάσεις 4Χ5 μέτρα και τη θέση για ψυχαγωγικά παιχνίδια που έχει διαστάσεις 30Χ10 μέτρα. Στην πρώτη και στην δεύτερη ζώνη θα υπάρχουν από δύο σε καθεμία θέσεις για καντίνες. Μεταξύ των ζωνών θα υπάρχει διάδρομος επτά (7) μέτρων, ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των επισκεπτών και των εμπόρων. Όλες οι θέσεις θα διαγραμμιστούν και θα αριθμηθούν µε ευθύνη του Δήμου. 4. Η εμποροπανήγυρη θα διαρκέσει δύο συναπτές ημέρες, ήτοι από τις 08:00 π.µ. της 22ας Αυγούστου έως και τις 24:00 της 23ης Αυγούστου, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.

Άρθρο 5: Δικαιούχοι Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στις εμποροπανήγυρη έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι: α) οι επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών έως το ποσοστό 20% του συνόλου των διατιθέμενων θέσεων. δ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου, ε) λοιποί επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τη νόμιμη άδεια.

Άρθρο 6: Πωλούμενα Είδη. Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εμπορικό τομέα είναι: Τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά Ασημικά και Faux Bijou (Φο Μπιζού) Βιβλία Μικροεργαλεία Είδη Λαϊκής Τέχνης Είδη Δώρων και διακόσμησης Είδη οικιακής χρήσης –Υαλικά Καλλυντικά Λευκά είδη – είδη προικός Εκκλησιαστικά είδη Είδη Ένδυσης –Υπόδησης Αξεσουάρ ένδυσης Παιδικά παιχνίδια Παραδοσιακά προϊόντα Νωπά και αποξηραμένα φρούτα Παραδοσιακά Γλυκά – Παγωτά Μαλλί γριάς και λουκουμάδες Παρασκευοποιημένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια-λουκάνικα-σάντουιτς- πατάτες κ.λπ.), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα, παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους. Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να αντιμετωπίζει κατά περίπτωση και κατά την κρίση της τα οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ή έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν.

Άρθρο 7: Επιτροπή Διενέργειας Εµποροπανήγυρης. 1.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται Επιτροπή Διενέργειας Εμποροπανήγυρης η οποία θα αποτελείται από τρία µέλη 1 αιρετό και 2 υπαλλήλους της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης µε τους αναπληρωτές τους. 2. Η Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης είναι αρμόδια για: Τη σύνταξη και αποστολή των απαραίτητων διατυπώσεων προς τα αρμόδια όργανα του ∆ήμου, τη λήψη αποφάσεων και την υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων για την λειτουργία της εμποροπανήγυρης, την γνωστοποίηση µε κάθε πρόσφορο µέσο του παρόντος Κανονισμού και την έκδοση ανακοινώσεων (όπου αυτό απαιτείται) την συλλογή και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές απαραίτητων δικαιολογητικών, την οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων της εμποροπανήγυρης και τη διενέργεια τυχόν απαιτούμενων κληρώσεων εφόσον υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για την ίδια θέση, την κατανομή των θέσεων, την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής και τη διαβίβασή του στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου αυτή να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να προβεί στην οριστική έγκριση των αδειών συμμετοχής, τον έλεγχο της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, την παροχή διευκρινίσεων και την εξέταση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών, τη παροχή οδηγιών και τη επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την διενέργεια της εμποροπανήγυρης.

Άρθρο 8: Τρόποι διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων εμπορικών δραστηριοτήτων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 1.Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται ειδική άδεια χρονικής ισχύος 2 ημερών, (22 και 23 Αυγούστου 2017) για κάθε συμμετέχοντα. Ο αριθμός των αδειών θα ανέρχεται σε 120, συν µία άδεια για ψυχαγωγικά παιχνίδια, όσες δηλαδή και οι προσφερόμενες θέσεις και σε ποσοστό, για Τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά 1,67% ήτοι 2 άδειες για Ασημικά και Faux Bijou (Φο Μπιζού) 16,67% ήτοι 20 άδειες για Βιβλία 1,67% ήτοι 2 άδειες για Μικροεργαλεία 5% ήτοι 6 άδειες για Είδη Λαϊκής Τέχνης 3,33% ήτοι 4 άδειες για Είδη Δώρων και διακόσμησης 1,67% ήτοι 2 άδειες για Είδη οικιακής χρήσης –Υαλικά 1,67% ήτοι 2 άδειες για Καλλυντικά1,67% ήτοι 2 άδειες για Λευκά είδη – είδη προικός 1,67% ήτοι 2 άδειες για Εκκλησιαστικά είδη 1,67% ήτοι 2 άδειες για Είδη Ένδυσης –Υπόδησης 4,17% ήτοι 5 άδειες για Αξεσουάρ ένδυσης 2,5% ήτοι 3 άδειες για Παιδικά παιχνίδια 41,67% ήτοι 50 άδειες για Παραδοσιακά προϊόντα (τραχανάς, χυλοπίτες, μέλι κ.λπ ) 2,5% ήτοι 3 άδειες για Νωπά και αποξηραμένα φρούτα1,67% ήτοι 2 άδειες για Παραδοσιακά Γλυκά (παστέλια, χαλβάδες κ.λπ)-Παγωτά 4,17% ήτοι 5 άδειες για Μαλλί γριάς και λουκουμάδες 3,33% ήτοι 4 άδειες για Παρασκευοποιημένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια-λουκάνικα-σάντουιτς- πατάτες κ.λπ.), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα 3,33% ήτοι 4 άδειες. 2. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση ή η παραχώρηση κατά χρήση των αδειών αυτών καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν απ’ αυτές, από οποιοδήποτε τρίτο, εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των, υπό τον όρο ότι δεν κατέχουν και αυτοί όμοια άδεια. 3. Η άδεια χορηγείται σε δικαιούχους που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στο πρωτόκολλο του Δήμου (σύμφωνα µε τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό). Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης θα ανακοινώνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Ταχ. Δ/νση Δήμος Κομοτηνής Πλ. Βιζυηνού 1 Τ.Κ. 69133. 4. Η σχετική αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση, (έντυπο) θα χορηγείται από την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του αιτούντος, Όνομα Πατρός, Αρ. Αστυνομ. Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. η διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, το πλήθος των θέσεων που επιθυμεί (έως 5), το νούμερο της θέσης που επιθυμεί ο αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική διεύθυνση εάν υπάρχει, καθώς και η αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. απόδειξη Ταμειακής μηχανής, β. βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή επανεκτύπωση από το ΤΑΧΙSNET, γ. αντίγραφο άδειας εμπορικής δραστηριότητας για το έτος διενέργειας της Εμποροπανήγυρης –άδεια υπαιθρίου εμπορίου για τις καντίνες, δ. δημοτική Ενημερότητα του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής περί µη οφειλής, ε. βεβαίωση εγγραφή σε αρμόδιο Επιμελητήριο, εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη (κατάστημα, βιοτεχνία, εργαστήριο ή πρατήριο, εργοστάσιο κ.λπ.), στ. φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας, ζ. κάθε άλλο δικαιολογητικό που καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της άδειας στην άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε αρχής. 5. Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται στους αδειούχους, σύμφωνα µε το νούμερο της θέσης που ζητήθηκε από τους ίδιους µε την αίτησή τους και εφόσον καταβληθούν τα αντίστοιχα τέλη. Οι δημότες και οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής προτιμώνται κατά προτεραιότητα. Αν περισσότεροι από ένας έχουν ζητήσει την ίδια θέση θα γίνεται κλήρωση. 6. Εάν μετά την ολοκλήρωση των επιλογών των θέσεων από τους δικαιούχους υποβληθεί έγγραφο κοινό αίτημα, για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια να αποφανθεί είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης. 7. Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, θα συντάσσει πρακτικό µε τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη, το οποίο θα κοινοποιείται στην Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης προκειμένου αυτή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, την χορήγηση των αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Η άδεια συμμετοχής ΔΕΝ θα χορηγείται εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσης στον Δήμο. Ο δικαιούχος της άδειας έχει την ευθύνη παραλαβής αυτής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πριν εγκατασταθεί σ΄ αυτήν. 8. Τυχόν αδιάθετες θέσεις, θα διατίθενται µε απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι (εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής) και καταθέσουν το σχετικό αίτημα στο πρωτόκολλο του Δήµου µε σειρά προτεραιότητας στους συμμετέχοντες που δεν κατοχύρωσαν θέση συμμετοχής. Για τους υπόλοιπους, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, στην οποία θα ληφθεί υπ’ όψη ο συνολικός αριθμός θέσεων που έχουν αιτηθεί, προκειμένου να ικανοποιηθούν ισάριθμα όλα τα αιτήματα. 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικά µε τις αποφάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, για την εξέλιξη των αιτήσεων τους, τα δικαιολογητικά καθώς και για τις τυχόν κενές θέσεις. Ειδικότερα οι θέσεις για πώληση λουκουμάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών, παγωτών και ζαχαρωτών, καθώς και οι καντίνες που θα συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο» σύμφωνα µε την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής, και πρέπει να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια. Επιπλέον των ως άνω κοινών δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και α. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (εργαστηρίου παρασκευής χαλβά κ.λ.π.), β. Υπεύθυνη Δήλωση µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής γ. υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα χρησιμοποιήσει, για την καλή λειτουργία του, γ. υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υγειονομικού και αγορανομικού υπεύθυνου, δ. υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι έλαβε γνώση της εγκυκλίου 6/30.7.2013 µε α.π: Y1γ /Γ.Π/οικ.71459 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, µε θέμα: «Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους» και της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) και ότι ο εξοπλισμός (πάγκοι, ψυγεία, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ότι τηρεί όλες τις διατάξεις και τα μέτρα για την καλή λειτουργία του καταστήματός του στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και γενικότερα ότι θα τηρεί (για τις ημέρες που θα του χορηγηθεί η άδεια) τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας. ε. υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στο φάκελο της επιχείρησης τους πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας καθώς και πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν όταν ζητηθούν από αρμόδια αρχή, στ) Οι ψησταριές που θα χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες µε τις κατά νόμο άδειες χρήσης υγραερίου και πυρασφάλειας.

Άρθρο 9: Καταβαλλόμενα τέλη. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια / θέση καθορίζονται µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα µε το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κομοτηνής.

Άρθρο 10: Ειδικές διατάξεις για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια – Λούνα Παρκ. Ειδικά για τη λειτουργία του λούνα-παρκ, στην θέση που ορίζεται, απαιτούνται, εκτός των άλλων και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18- 01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών. Αν οι αιτηθέντες είναι περισσότεροι του ενός θα διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης.

Άρθρο 11: Καθαριότητα χώρου. Την καθαριότητα του χώρου τις διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών της Εμποροπανήγυρης θα αναλάβει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Μετά της λήξη της Εμποροπανήγυρης συνεργεία καθαριότητας θα φροντίσουν για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.

Άρθρο 12: Γενικές υποχρεώσεις πωλητών. Οι πωλητές που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται: α) Να φροντίζουν για την εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και να διατηρούν καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της εμποροπανήγυρης καθ’ όλη την διάρκεια της προβαίνοντας στη συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου µας να προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων, β) Ο κάθε πωλητής υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων του ή των παραπηγμάτων του και απαγορεύεται να επεκτείνεται εκτός τούτων σε άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενές θέσεις κ.τ.λ.). Αυτονόητο ότι απαγορεύεται στους εμπόρους που έχουν τη χρήση πάγκων, αλλά και σε κάθε τρίτο να δημιουργεί κάθε είδους δυσκολίες ή προσκόμματα σε πεζούς αλλά και στα οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, και του Δήμου τα οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να κινούνται ακώλυτα στους διαδρόμους. γ) Κάθε πωλητής υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος µε τουλάχιστον έναν πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται µε βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. δ) Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οπουδήποτε χώρου από τους δικαιούχος, σε τρίτο ή η χρησιμοποίηση του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος.

Άρθρο 13: Εγκαταστάσεις πωλητών. 1.Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους εργασίας κατά σειρά διατεταγμένες όπως στο τοπογραφικό. Όλοι οι πάγκοι εργασίας θα φιλοξενούν τις εμπορικές δραστηριότητες. 2.Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται µε επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται µε κανένα απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση- απόσυρση των πάγκων εργασίας. Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο: α) Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν καταβάλλει και β) σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν αποβλήθηκαν για τα έξοδα αυτά ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν κα την αποξήλωση των πάγκων εργασίας. Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, τότε αν ο αιτήσας συμμετοχή, υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 3.Οποιαδήποτε εργασία ή παρέμβαση κριθεί αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των συμμετεχόντων µε το Δήμο και αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που θα απαιτηθούν και συμφωνηθεί από ποιον θα καλυφθεί.

Άρθρο 14: Έλεγχος, Πρόστιμα και Κυρώσεις. Ο έλεγχος, οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, η επιβολή-είσπραξη και απόδοση διοικητικών προστίμων, καθώς επίσης και η Διοικητική και δικαστική προστασία καθορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 του Ν. 4264/2014.

Άρθρο 15: Χρονική ισχύς. Ο παρών κανονισμός ισχύει για κάθε έτος, εφ’ όσον παραχωρείται ο χώρος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μέχρι τροποποιήσεώς του.