Με 12 άτομα προσωπικό, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε καίριους τομείς, φιλοδοξεί να ενισχυθεί ο Δήμος Κομοτηνής, κάνοντας χρήση της νομοθεσίας που επιτρέπει στους Δήμους την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Συγκεκριμένα, στον προγραμματισμό που αφορά στις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για το 2018, περιλαμβάνονται 12 θέσεις των εξής 7 ειδικοτήτων:

  1. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (2 θέσεις)
  2. ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (2 θέσεις)
  3. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις)
  4. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (2 θέσεις)
  5. ΠΕ Πληροφορικής (1 θέση)
  6. ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (1 θέση)
  7. ΔΕ Ηλεκτρολόγων (2 θέσεις)

Η επιλογή των ανωτέρω ειδικοτήτων έγινε με βάση τις αυξημένες ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής και κατ’ εφαρμογή της υπ. αρίθμ. 3449/05.02..2018 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Το σχετικό αίτημα θα αποσταλεί στο ΥΠ.ΕΣ., αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.