Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη» και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη», οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων, ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

Το Πολυδύναμο Κέντρο (Π.Κ.) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν προβληματική χρήση αλκοόλ, σε άτομα που εμφανίζουν εξαρτητικές συμπεριφορές σε σχέση με τη χρήση τυχερών παιχνιδιών και σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με διπλές διαγνώσεις.

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη», ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Κατηγορία – Ειδικότητα

Έδρα Θέσης Συνολικός Αριθμός θέσεων Κωδικός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Αλεξανδρούπολη 1

ΨΥΧΤ-ΚΙΒ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Αλεξανδρούπολη 1 ΨΥΧΑ-ΚΙΒ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ορεστιάδα 1 ΨΥΧΟ-ΚΙΒ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Αλεξανδρούπολη 1

ΚΛΑ-ΚΙΒ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ορεστιάδα 1

ΚΛΟ-ΚΙΒ

ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αλεξανδρούπολη 1

ΓΡΑΜ-ΚΙΒ

Η Κινητή Μονάδα (Κ.Μ.) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη», ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

Κατηγορία – Ειδικότητα

Έδρα Θέσης Συνολικός Αριθμός θέσεων Κωδικός Θέσης

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ξάνθη 1

ΨΥΧΚΜ1-ΚΙΒ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Καβάλα 1

ΨΥΧΚΜ2-ΚΙΒ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Ξάνθη 1 ΚΛΚΜ1-ΚΙΒ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Καβάλα 1

ΚΛΚΜ2-ΚΙΒ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟY Καβάλα 1

ΔΙΛΟ-ΚΙΒ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ στη διεύθυνση:

ΚΕΘΕΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κωδικός Θέσης (π.χ. ΨΥΧΑ-KIB)

Σορβόλου 24, 116 36 Μετς , Αθήνα

σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής της κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, με τα απαιτούμενα προσόντα ανά θέση, ΕΔΩ.