Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις 8μηνης διάρκειας

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη αναγκών στην έδρα της Περιφέρειας και στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου. Η διάρκεια των συμβάσεων που θα υπογράψουν οι προσληφθέντες ορίζεται σε 8 μήνες.

Η κατανομή των 10 θέσεων ανά υπηρεσία και ειδικότητα περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Αριθμός θέσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ (Κομοτηνή) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ (Κομοτηνή) ΠΕ Γεωτεχνικών/ Γεωπόνων

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ (Κομοτηνή) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (Κομοτηνή) ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών

1

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (Κομοτηνή) ΤΕ Πληροφορικής (Software και Hardware)

1

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (Καβάλα) ΠΕ Μηχανικών/ Αγρον.Τοπογράφων Μηχανικών

1

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (Καβάλα) ΠΕ Γεωτεχνικών /Γεωπόνων

1

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης (Ξάνθη) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Αλεξανδρούπολη) ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών

1

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Αλεξανδρούπολη) ΔΕ Τεχνικών/ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα και Ισοπεδωτή Γαιών) και εν ελλείψει Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα)

1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στα καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου και των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη, με τα απαιτούμενα προσόντα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ΕΔΩ.