Γιατί να επιλέξετε το Εσπερινό Γενικό Λύκειο που θα λειτουργήσει το σχολικό έτος 2017-2018 στην Κομοτηνή.

 • Για να αποκτήσετε Απολυτήριο Λυκείου εύκολα με ενδοσχολικές εξετάσεις.
 • Για να διεκδικήσετε την εισαγωγή σας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ , σε ποσοστό πρόσβασης 1% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ ή για να συνεχίσετε, ως απόφοιτοι Λυκείου, τις σπουδές σας σε σχολές εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ).
 • Για να αποκτήσετε υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και περισσότερες γνώσεις.
 • Για να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και να διεκδικήσετε μία καλύτερη θέση εργασίας στο μέλλον.
 • Για να φοιτήσετε σε ένα φιλικό και ήσυχο σχολείο με μικρό αριθμό μαθητών (συνολικά και ανά τμήμα), στο οποίο διδάσκουν εκπαιδευτικοί με διάθεση να σας βοηθήσουν να εκπληρώσετε τους στόχους σας.
 • Για να έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε ποικίλες εξωδιδακτικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με θέματα πολιτισμού, περιβάλλοντος, αγωγής υγείας κ.ά. και στοχεύουν  στην ενημέρωση και καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών.

Περισσότερες πληροφορίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (2531084380 – 2531084381 – Fax: 2531028469).

Το Εσπερινό Λύκειο Κομοτηνής ιδρύθηκε φέτος και  θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2017-2018.Θα συστεγαστεί με το Εσπερινό Γυμνάσιο Κομοτηνής και το 3ο Γενικό Λύκειο στην οδό Φιλίππου 33.

Θα εξυπηρετεί τους εργαζόμενους μαθητές, τις μητέρες ανήλικων τέκνων και τους άνεργους της Ροδόπης και των γύρω περιοχών.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της φοίτησης σε Εσπερινό Σχολείο.

Το Εσπερινό σχολείο αναιρεί τις ακραίες αρνητικές συνέπειες, κοινωνικές και οικονομικές, του εκπαιδευτικού μας συστήματος διότι η φοίτηση σ’ αυτό:

Δημιουργεί τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους όσοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν τις ολοκληρώσουν.

Παρέχει τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης και ταυτόχρονης φοίτησης σε αυτό.

Προσφέρει την εναλλακτική ευκαιρία ολοκλήρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και, σε όσους το επιθυμούν, τη δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση (ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Στο σχολείο μπορούν να

φοιτήσουν:

Ενήλικες εργαζόμενοι που έχουν σε κάποια φάση διακόψει τις σπουδές τους.

Άνεργοι, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Μητέρες ανήλικων τέκνων με αποκλειστική οικιακή απασχόληση.

Ανήλικοι μαθητές (από 16 χρονών έως 18 ετών) οι οποίοι εργάζονται και παράλληλα επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

 

Η φοίτηση στο Εσπερινό Λύκειο είναι τετραετής (Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξη). Τα μαθήματα αρχίζουν καθημερινά στις 7μ.μ. και τελειώνουν το αργότερο στις 10.20 μ.μ. (ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τμήματος).

Λόγοι για τους οποίους οι μαθητές εγγράφονται σε Εσπερινά Σχολεία:

 • Η εργασία την ημέρα
 • Η ηλικία
 • Οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις
 • Η ευκολία του επιπέδου φοίτησης στα εσπερινά σχολεία
 • …αλλά και η επιθυμία απόκτησης περισσότερων γνώσεων, ολοκλήρωσης των σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνέχισης των σπουδών σε σχολές των ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε σχολές εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ), βελτίωσης της υπάρχουσας εργασιακής κατάστασης (απόκτηση τυπικών αλλά και ουσιαστικών προσόντων), και εύρεσης καλύτερης εργασίας.

Απόκτηση απολυτηρίου Εσπερινού Λυκείου

Οι μαθητές της Δ΄ Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων μπορούν:

α) να συμμετέχουν σε  ενδοσχολικές εξετάσεις (στα σχολεία φοίτησής τους) και σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο διδασκόντων, αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου, χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος της αποφοίτησής τους. Εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο Εσπερινού Λυκείου και  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  που  αναφέρονται  παρακάτω,  μπορούν οποιοδήποτε επόμενο έτος να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ και να διεκδικήσουν την πρόσβασή τους στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες   Εμπορικού   Ναυτικού,    σε   ποσοστό   θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων (1%) .

β) να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών ΓΕΛ  τη χρονιά της αποφοίτησής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω και να διεκδικήσουν την πρόσβασή τους στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες   Εμπορικού   Ναυτικού, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων (1%).

Δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων έχουν όσοι:

 • Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου, ή
 • Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν  μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: α) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, β) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67%,  ή
 • Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας , ή
 • Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

Πλεονεκτήματα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων

 • Οι υποψήφιοι των Εσπερινών εξετάζονται σε  ευκολότερα θέματα απ’ αυτά που εξετάζονται οι υποψήφιοι των Ημερήσιων ΓΕΛ.
 • Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων των Εσπερινών ΓΕΛ είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των μαθημάτων των ημερήσιων ΓΕΛ.
 • Διεκδικούν ποσοστό θέσεων  1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.