Τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση της θέσης του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης του ∆ήµου Κοµοτηνής,  θα εισηγηθεί ο ∆ήµαρχος Κομοτηνής, βάσει του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήµερα, κατά την επερχόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοµοτηνής στις 6 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο.

Η διαδικασία επιλογής του Συµπαραστάτη θα γίνει µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από µυστική ψηφοφορία, και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του Σώματος.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µέχρι και την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή μέχρι και τις 19:00 της 6ης Απριλίου.

Περισσότερες πληροφορίες: 2531022824 / komotini.gr