Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώθηκε ότι  δημοσιεύτηκε η αρ. υπ. 1710/07-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»  του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020.

Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 1690/02-11-2017 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΒΔ14653ΠΓ-ΧΘΝ) «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με την διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση» του Μέτρου  και συγκεκριμένα  της δράσης «Διάλυση αλιευτικών σκαφών».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 04-12-2017 (ώρα 15.00).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της  διαδικτυακής εφαρμογής (http://arosyrsi.alieia.gr ).

 Για επιπλέον ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

        Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα,

        Τηλ. 2131501151, Fax 2107774090

  1. Στελέχη Μονάδας Β2:

        Μπίζα Ευαγγελία 2131501184 empiza@mou.gr

        Κουντουράκης Ι. 2131501186  ikountourakis@mou.gr