Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ16270/23-11-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3246), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο δικαιούχος επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης δύναται να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

Προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα, και οι σχετικοί κανόνες του ΠΑΑ 2014-2020 στο Μέτρο 4.1.1 του οποίου έχουν περιέλθει ως συνεχιζόμενες οι πράξεις του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, γίνεται γνωστό ότι τροποποιήσεις μπορούν  να οριστικοποιούνται από το μηχανογραφικό σύστημα σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου, μέχρι τις 17/07/2017 και μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, τα αιτήματα τροποποίησης να υποβάλλονται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.