ΣΤΑΦΥΛΙΑΣύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, βάσει της υπ’ αριθμ. 286839/2-04-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής αμπελοοινικής νομοθεσίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 1-8-2014 έως 15-12 -2014, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (Επικαιροποιημένη Καρτέλα Αμπελουργικού Μητρώου).

β) Δήλωση συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.

γ) Δήλωση εκμετάλλευσης ενιαίας ενίσχυσης (ΑΕΕ) την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα.

δ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ε) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης.

στ) Σε περίπτωση ιδιόκτητων εκτάσεων, ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής.

ζ) Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, συμβολαιογραφικό έγγραφο με διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

η) Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Τραπέζης στην οποία φαίνονται ο αριθμός λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του παραγωγού.

θ) Βεβαίωση ότι είναι νέος γεωργός κάτω των 40 ετών [του άρθρου 94 του ΚΑΝ (ΕΚ) 479/08] στην περίπτωση Νέου Γεωργού.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  1. Τα δικαιώματα φύτευσης επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός καθορισμένων προθεσμιών.
  1. Τα παρεχόμενα δικαιώματα στο Αποθεματικό μπορεί να προέρχονται από αμπελώνες που η παραγωγή προορίζεται για οίνους προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλων (ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων.
  1. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.
  1. Τα χορηγούμενα δικαιώματα από το Εθνικό Αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται

Για περισσότερες πληροφορίες και προμήθεια αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα  Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης / πρώην Νομαρχία, Δημοκρατίας 1, 4ος όροφος, τηλ: 2531350443-433.